حضرت زینب (سلام الله علیها)

عالمةٌ غیرَ مُعلمةٍ : داناى نیاموخته

فهمةٌ غیرَ مُفهِّمةٍ : فهمیده بى آموزگار

کَعبةُ الرَزایا : قبله رنجها.

نائبةُ الزهراء : جانشین حضرت زهرا سلام الله علیها

نائبةُ الحسین : جانشین حضرت حسین علیه السلام

مَلیکةُ الدنیا : شهبانوى گیتى .

عَقیلةُ النِساء : خردمند بانوان .

عَدیلةُ الخامس مِن اهل الکِساء : همتاى پنجمین نفر از اهل کساء.

شریکة الشهید : انباز شهید.

کَفیلة السجاد : سرپرست حضرت سجاد.

ناموسُ رَواقِ العَظمةِ : ناموس حریم عظمت و کبریایى .

سیدة العَقائِل : بانوى بانوان خردمند.

سِرُّ اَبیها : راز پدرش على علیه السلام

سُلالةُ الوِلایة : فشرده و خلاصه و چکیده ولایت .
 
وَلیدةُ الفَصاحة : زاده شیوا سخنى .

شَقیقةُ الحَسن : دلسوز و غمخوار حضرت حسن علیه السلام.

عَقیلةُ خِدر الرسالة : خردمند پرده نشینان رسالت .

رَضیعة ثَدىِ الولایة : کسى که از پستان ولایت شیر خورده .

بلیغة : سخنور رسا.

فصیحة : سخنور

صدیقة الصغرى : راستگوى کوچک (در مقابل صدیقه کبرى سلام الله علیها)

المُوثَّقة : بانوى مورد اطمینان .

عقیلة الطالبین : بانوى خردمند از خاندان حضرت ابوطالب (و در بین طالبیان)

الفاضلة : بانوى با فضیلت .

الکاملة : بانوى تام و کامل .

عابدة آل على : پارساى خاندان على علیهم السلام

عقلیة الوحى : بانوى خردمند وحى

شمسةُ قَلادَةِ الجَلالةِ : خورشید منظومه بزرگوارى و شکوه .

نَجمةُ سَماءِ النَبالَة : ستاره آسمان شرف و کرامت .

المعصومة الصغرى : پاک و مطهره کوچک .

قرینة النَوائِب : همدم و همراه ناگوارى ها.

محبوبة المصطفى : مورد محبت و محبوب حضرت رسول صلی الله علیه و آله.

قرة عین المرتضى : نور چشم حضرت على علیه السلام.

صابرة محتسبة : پایدارى کننده به حساب خداوند براى خداوند.

عقیلة النبوة : بانوى خردمند پیامبرى .

رَبَةُ خِدرِ القُدس : پرورنده پرده نشینان پاکى و تقدیس .

قبلة البَرایا : کعبه آفریده شدگان .

رَضیعَة الوحى : کسى که از پستان وحى شیر مکیده است .

بابُ حِطَةِ الخَطایا : دروازه آمرزش گناهان .

حَفَرَةُ علىٍ و فاطمةٍ : مرکز جمع آورى دوستى و محبت على (علیه السلام ) و فاطمه (سلام الله علیها)

رَبیعَةُ الفضل : پیش زاده فضیلت و برترى .

بطلة کربلاء : قهرمان کربلا.
 
عظیمةٌ بلواها : بانویى که امتحانش بس بزرگ بود.

عقلیة القریش : بانوى خردمند از قریش .

الباکیة : بانوى گریان .

سلیلة الزهراء : چکیده و خلاصه حضرت زهرا سلام الله علیها.

امنیة الله : امانت دار الهى .

آیةٌ مِن آیات الله : نشانى از نشانه هاى خداوند.
 
مظلومةٌ وحیدة : ستمدیده بى کس.ش

/ 0 نظر / 30 بازدید